南乡子原文,翻译,赏析_拼音版_作者李珣 

南乡子

作者:李珣 朝代:唐代
南乡子原文
烟漠漠,雨凄凄,岸花零落鹧鸪啼。远客扁舟临野渡,
思乡处,潮退水平春色暮。
兰桡举,水文开,竞携藤笼采莲来。回塘深处遥相见,
邀同宴,渌酒一卮红上面。
归路近,扣舷歌,采真珠处水风多。曲岸小桥山月过,
烟深锁,豆蔻花垂千万朵。
乘彩舫,过莲塘,棹歌惊起睡鸳鸯。带香游女偎伴笑,
争窈窕,竞折团荷遮晚照。
倾绿蚁,泛红螺,闲邀女伴簇笙歌。避暑信船轻浪里,
闲游戏,夹岸荔支红蘸水。
云带雨,浪迎风,钓翁回棹碧湾中。春酒香熟鲈鱼美,
谁同醉?缆却扁舟篷底睡。
沙月静,水烟轻,芰荷香里夜船行。绿鬟红脸谁家女,
遥相顾,缓唱棹歌极浦去。
渔市散,渡船稀,越南云树望中微。行客待潮天欲暮,
送春浦,愁听猩猩啼瘴雨。
拢云髻,背犀梳,焦红衫映绿罗裾。越王台下春风暖,
花盈岸,游赏每邀邻女伴。
相见处,晚晴天,刺桐花下越台前。暗里回眸深属意,
遗双翠,骑象背人先过水。
携笼去,采菱归,碧波风起雨霏霏。趁岸小船齐棹急,
罗衣湿,出向桄榔树下立。
云髻重,葛衣轻,见人微笑亦多情。拾翠采珠能几许,
来还去,争及村居织机女。
登画舸,泛清波,采莲时唱采莲歌。拦棹声齐罗袖敛,
池光飐,惊起沙鸥八九点。
双髻坠,小眉弯,笑随女伴下春山。玉纤遥指花深处,
争回顾,孔雀双双迎日舞。
红豆蔻,紫玫瑰,谢娘家接越王台。一曲乡歌齐抚掌,
堪游赏,酒酌螺杯流水上。
山果熟,水花香,家家风景有池塘。木兰舟上珠帘卷,
歌声远,椰子酒倾鹦鹉盏。
新月上,远烟开,惯随潮水采珠来。棹穿花过归溪口,
酤春酒,小艇缆牵垂岸柳。
南乡子拼音解读
yān mò mò ,yǔ qī qī ,àn huā líng luò zhè gū tí 。yuǎn kè biǎn zhōu lín yě dù ,
sī xiāng chù ,cháo tuì shuǐ píng chūn sè mù 。
lán ráo jǔ ,shuǐ wén kāi ,jìng xié téng lóng cǎi lián lái 。huí táng shēn chù yáo xiàng jiàn ,
yāo tóng yàn ,lù jiǔ yī zhī hóng shàng miàn 。
guī lù jìn ,kòu xián gē ,cǎi zhēn zhū chù shuǐ fēng duō 。qǔ àn xiǎo qiáo shān yuè guò ,
yān shēn suǒ ,dòu kòu huā chuí qiān wàn duǒ 。
chéng cǎi fǎng ,guò lián táng ,zhào gē jīng qǐ shuì yuān yāng 。dài xiāng yóu nǚ wēi bàn xiào ,
zhēng yǎo tiǎo ,jìng shé tuán hé zhē wǎn zhào 。
qīng lǜ yǐ ,fàn hóng luó ,xián yāo nǚ bàn cù shēng gē 。bì shǔ xìn chuán qīng làng lǐ ,
xián yóu xì ,jiá àn lì zhī hóng zhàn shuǐ 。
yún dài yǔ ,làng yíng fēng ,diào wēng huí zhào bì wān zhōng 。chūn jiǔ xiāng shú lú yú měi ,
shuí tóng zuì ?lǎn què biǎn zhōu péng dǐ shuì 。
shā yuè jìng ,shuǐ yān qīng ,jì hé xiāng lǐ yè chuán háng 。lǜ huán hóng liǎn shuí jiā nǚ ,
yáo xiàng gù ,huǎn chàng zhào gē jí pǔ qù 。
yú shì sàn ,dù chuán xī ,yuè nán yún shù wàng zhōng wēi 。háng kè dài cháo tiān yù mù ,
sòng chūn pǔ ,chóu tīng xīng xīng tí zhàng yǔ 。
lǒng yún jì ,bèi xī shū ,jiāo hóng shān yìng lǜ luó jū 。yuè wáng tái xià chūn fēng nuǎn ,
huā yíng àn ,yóu shǎng měi yāo lín nǚ bàn 。
xiàng jiàn chù ,wǎn qíng tiān ,cì tóng huā xià yuè tái qián 。àn lǐ huí móu shēn shǔ yì ,
yí shuāng cuì ,qí xiàng bèi rén xiān guò shuǐ 。
xié lóng qù ,cǎi líng guī ,bì bō fēng qǐ yǔ fēi fēi 。chèn àn xiǎo chuán qí zhào jí ,
luó yī shī ,chū xiàng guāng láng shù xià lì 。
yún jì zhòng ,gě yī qīng ,jiàn rén wēi xiào yì duō qíng 。shí cuì cǎi zhū néng jǐ xǔ ,
lái hái qù ,zhēng jí cūn jū zhī jī nǚ 。
dēng huà gě ,fàn qīng bō ,cǎi lián shí chàng cǎi lián gē 。lán zhào shēng qí luó xiù liǎn ,
chí guāng zhǎn ,jīng qǐ shā ōu bā jiǔ diǎn 。
shuāng jì zhuì ,xiǎo méi wān ,xiào suí nǚ bàn xià chūn shān 。yù xiān yáo zhǐ huā shēn chù ,
zhēng huí gù ,kǒng què shuāng shuāng yíng rì wǔ 。
hóng dòu kòu ,zǐ méi guī ,xiè niáng jiā jiē yuè wáng tái 。yī qǔ xiāng gē qí fǔ zhǎng ,
kān yóu shǎng ,jiǔ zhuó luó bēi liú shuǐ shàng 。
shān guǒ shú ,shuǐ huā xiāng ,jiā jiā fēng jǐng yǒu chí táng 。mù lán zhōu shàng zhū lián juàn ,
gē shēng yuǎn ,yē zǐ jiǔ qīng yīng wǔ zhǎn 。
xīn yuè shàng ,yuǎn yān kāi ,guàn suí cháo shuǐ cǎi zhū lái 。zhào chuān huā guò guī xī kǒu ,
gū chūn jiǔ ,xiǎo tǐng lǎn qiān chuí àn liǔ 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

李珣 李珣 李珣,字李德润,约896年前后在世,五代梓州(今四川三台县)人。前蜀秀才,词风比较冲淡,以小词为后主所赏,著有《琼瑶集》,今已佚。…详情

南乡子原文,南乡子翻译,南乡子赏析,南乡子阅读答案,出自李珣的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。春芝堂古典文学网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.czt86.com/shi/46332.html

诗词类别

李珣的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语